5. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (MEB)


5. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (MEB)

5. sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. Kelimeler sayfa sırasına göre listelenerek verilmiştir.

PAGE 10 SAYFA 10
Turkish Türkçe
Canada Kanada
English İngiliz, İngilizce
Spain İspanya
Spanish İspanyol
China Çin
Chinese Çinli, Çince
Russia Rusya
Russian Rus
Japan Japonya
Japanese Japon
France Fransa
French Fransız
Germany Almanya
German Alman
read okumak
repeat tekrar etmek
look bakmak
map harita
where nere, nerede, nereye
children çocuklar
match eşleştirmek
language dil
speak konuşmak
PAGE 11 SAYFA 11
hello merhaba
this bu
name ad, isim
country ülke
nationality uyruk, ulus, milliyet
age yaş
Italy İtalya
Italian İtalyan
listen dinlemek
people insanlar
complete tamamlamak
speech bubbles konuşma balonları
table tablo
talk about …hakkında konuşmak
PAGE 12 SAYFA 12
England İngiltere
France Fransa
Russia Rusya
Japan Japonya
Germany Almanya
Russian Rus, Rusça
Japanese Japon, Japonca
German Alman, Almanca
recording kayıt
missing letters eksik harfler
find bulmak
PAGE 13 SAYFA 13
Hi. Merhaba.
Glad to meet you. Tanıştığıma memnun oldum.
My pleasure. Benim için bir zevk.
Where are you from? Nerelisin? / Neredensin?
I’m from England. İngiltere’denim.
Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum.
Me too. Ben de.
Britain Britanya
Norway Norveç
Ireland İrlanda
What’s your name? Adın ne?
Can you speak French? Fransızca konuşabilir misin?
How many languages
do you speak?
Kaç dil konuşursun?
How old are you? Kaç yaşındasın?
read okumak
picture resim
story hikaye
make yapmak
similar benzer
dialogue diyalog
question soru
below aşağıdaki
use kullanmak
puppet kukla
PAGE 14 SAYFA 14
Science Fen Bilgisi, Bilim
Geography Coğrafya
History Tarih
Physical Education (P.E.) Beden Eğitimi
Art Resim, Sanat
Maths Matematik
Music Müzik
What’s your favorite
class?
Senin favori dersin ne?
I like history. Ben tarih severim.
Do you like …? … sever misin?
No. Hayır.
Not really. Pek sayılmaz.
favorite gözde, favori,
en çok beğenilen
tick işaret koymak
class ders
like sevmek
Work in pairs. Çiftler halinde çalışın.
PAGE 15 SAYFA 15
likes hoşlanılan şeyler
dislikes hoşlanılmayan şeyler
above yukarıdaki
PAGE 16 SAYFA 16
love sevmek
but ama, fakat
hate nefret etmek
enjoy hoşlanmak
walk around etrafta gezinmek
classroom sınıf
ask sormak
friend arkadaş
PAGE 17 SAYFA 17
family aile
classes dersler
country ülke, memleket
friends arkadaşlar
study öğrenim görmek,
çalışmak (ders)
elementary school ilköğretim okulu, ilkokul
I’m good at art. Resim dersinde iyiyim.
solving problems problem çözme
doing experiments deney yapma
secondary school ortaokul
learning languages dil öğrenme
topic konu
again tekrar, yine
sentence cümle
PAGE 18 SAYFA 18
How many classes do
you have a week?
Haftada kaç saat dersiniz
var?
Which courses do you
have today?
Bugün hangi dersleriniz var?
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
I love ………… . ………… çok severim.
I like …………. . ……….. severim.
I don’t like ………… . ……… sevmem.
I dislike ………. . ……… sevmem.
I don’t enjoy ……… . ……… hoşlanmam.
I’m good at ……… . ………’da iyiyim.
I’m not good at ……… . ………’de iyi değilim.
Answer the questions. Soruları cevapla.
timetable ders programı
PAGE 19 SAYFA 19
follow takip etmek
route güzergah, rota
say söylemek
PAGE 20 SAYFA 20
song şarkı
lyrics şarkı sözleri
everyone herkes
fun eğlenceli
really gerçekten
easy kolay
It’s my pleasure. Benim için bir zevk.
sing şarkı söylemek
never asla
far away çok uzakta
loud yüksek sesle
best en iyi
way yol
physics fizik
fill doldurmak
chant şarkı
hard zor
Don’t worry. Endişelenme.
just yalnızca, sadece
PAGE 21 SAYFA 21
project proje
write yazmak
dream rüya, düş, hayal
show göstermek
class schedule ders programı
introduce tanıtmak
myself kendim, kendimi
give information bilgi vermek
about hakkında
tell anlatmak
name adlandırmak, tek tek söylemek
lesson ders
PAGE 22 SAYFA 22
How are you doing? Nasılsın?
Not bad. Fena değil.
Thanks. Teşekkürler.
Great. Mükemmel / Müthiş / Harika.
only sadece, yalnızca
Well. Peki / Pekala.
correct doğru
question soru
PAGE 23 SAYFA 23
match eşleştirmek
object nesne
social studies sosyal bilgiler
paragraph paragraf
word kelime
grade sınıf
sport spor
PAGE 24 SAYFA 24
order sıraya koymak
conversation konuşma
Very well. Çok iyi.
And you? Ya sen?
See you. Görüşürüz.
Bye. Güle güle.
I’m OK. İyiyim.
school okul
What about art? Peki ya resim dersi?
Resim dersine ne dersin?
It’s my favorite. O benim favorim.
when ne zaman
which hangi
how many kaç tane
PAGE 25 SAYFA 25
climb tırmanmak
swim yüzmek
play the guitar gitar çalmak
do an experiment deney yapmak
watch TV televizyon izlemek
read a book kitap okumak
play chess satranç oynamak
play table tennis masa tenisi oynamak
ride a horse at binmek
do puzzle puzzle (yapboz) yapmak

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: