6. SINIF 1. ÜNİTE LIFE KELİME LİSTESİ


6.Sınıf 1.Ünite kelimeleri, sayfa sırasına göre dizilmiştir.

UNIT 1  (LIFE)
PAGE 10 SAYFA 10
warm up ısınma
What time …? Saat kaçta …?
school okul
finish bitmek
activities etkinlikler
page sayfa
after school okuldan sonra
share paylaşmak
opinion fikir, düşünce
with ile
friend arkadaş
PAGE 11 SAYFA 11
look bakmak
picture resim
match eşleştirmek
take a nap kestirmek (uyumak)
şekerleme yapmak
take folk dance courses halk oyunu kursu almak
finish all homework tüm ödevi bitirmek
rest dinlenmek
take care of the pet evcil hayvana bakmak
run errands günlük işlere bakmak
visit Grandmother büyükanneyi ziyaret etmek
help dad babaya yardım etmek
PAGE 12 SAYFA 12
tip ipucu
corner köşe
What time is it? Saat kaç?
It’s three o’clock. Saat üç.
It’s half past eight. Saat sekiz buçuk.
It’s quarter past four. Saat dört buçuk.
It’s quarter to five. Saat beşe çeyrek var.
quarter çeyrek
half buçuk, yarım
practice alıştırma yapmak
time vakit (saat)
listen dinlemek
dialogue diyalog
draw çizmek
clock aaat
PAGE 13 SAYFA 13
find bulmak
write yazmak
missing eksik
student öğrenci
grade sınıf
sixth altıncı
wake up uyanmak
have breakfast kahvaltı yapmak
go to school okula gitmek
lesson ders
start başlamak
visit ziyaret etmek
dog köpek
take care of bakmak
finish bitirmek
homework ödev
go to bed yatmak
PAGE 14 SAYFA 14
speaking konuşma
talk about … … hakkında konuşmak
weekend haftasonu
watch izlemek
favourite favori, en beğenilen
cartoon çizgifilm
play oynamak
volleyball voleybol
help yardım etmek
step dance class step dersi
write diary günlük yazmak
answer the questions. sorulara cevap ver.
according to … …’ya göre.
timetable program, zaman çizelgesi
play football futbol oynamak
at the weekend haftasonu
go gitmek
do yapmak
have sahip olmak
busy yoğun, meşgul
PAGE 15 SAYFA 15
match eşleştirmek
visit ziyaret etmek
sister kız kardeşi
at home evde
little brother küçük erkek kardeş
attend gitmek (kursa vb)
chess club satranç kulübü
best friend en iyi arkadaş
at break time teneffüste
date tarih
today bugün
play chess satranç oynamak
take English courses ingilizce kurs almak
on the weekends haftasonları
october ekim
PAGE 16 SAYFA 16
reading okuma
put the sentences in order. cümleleri sıraya koy.
dear değerli, sevgili, sayın
diary günlük
friday cuma
every her
week hafta
day gün
first ilk, birinci
class sers
finish bitmek, bitirmek
garden bahçe
go back home eve dönmek
in the afternoon öğleden sonra
then daha sonra
after that daha sonra
parents ebeveynler (anne-baba)
kitchen mutfak
have dinner akşam yemeği
evening akşam
until … …’ya kadar
before … …’dan önce
PAGE 17 SAYFA 17
true doğru
false yanlış
correct düzeltmek
statement ifade
arrive varmak
in the evening akşamleyin
in the mornings sabahları
now şimdi
It’s your turn. Sıra sende.
PAGE 18 SAYFA 18 
game time oyun zamanı
Work in pairs. Çiftler halinde çalışın.
Use a dice. Bir küp kullanın.
make yapmak
roll yuvarlamak
correct doğru
wrong yanlış
wait for beklemek
again tekrar
What is the time? Saat kaç?
What is the date today? Bugün tarih ne?
get up early erken kalkmak
PAGE 19 SAYFA 19
listening dinleme
have lunch öğle yemeği yemek
get dressed giyinmek
cooking yemek pişirme
daily routines günlük rutinler
PAGE 20 SAYFA 20
song time şarkı zamanı
eat yemek
get ready hazırlanmak
say bye hoşça kal demek
grandparents büyükanne/büyükbaba
rabbit tavşan
give vermek
carrot havuç
sleepy uykulu
bed yatak
ready hazır
PAGE 21 SAYFA 21
project proje
chart tablo
describe tanımlamak
regularly düzenli olarak
tell anlatmak
Put a tick. Bir onay işareti (✓) koy.
Put a cross. Bir çarpı işareti (X) koy.
peer eş, akran
revise gözden geçirmek
at the end of … …’nın sonunda
PAGE 22 SAYFA 22
draw çizmek
PAGE 24 SAYFA 24
complete tamamlamak
text metin
suitable uygun
verb fiil
below aşağıdaki
traditional geleneksel
folk dance halkoyunu
PAGE 25 SAYFA 25
visual görsel
dictionary sözlük
word kelime
new yeni
meaning anlam
under altında, altına
food yiyecek

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: