7. SINIF 1. ÜNİTE (APPEARANCE AND PERSONALITY) KELİME LİSTESİ


7. Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı 1. Ünite (APPEARANCE AND PERSONALITY) Kelime Listesi

Son güncellenme tarihi: 01.10.2018

MEB Yayınları İngilizce ders kitabına göre hazırlanmıştır. Kelimeler kitaptaki sayfa sırasına göre verilmiştir.

UNIT 1: APPEARANCE AND PERSONALITY
PAGE 12 SAYFA 12
appearance dış görünüş
personality kişilik
important önemli
adjective sıfat
selfish bencil
slim zayıf, ince
plump balık etli
stubborn inatçı
generous cömert
cheerful neşeli
shy utangaç
tall uzun
well-built iri yapılı
short kısa
check kontrol etmek
PAGE 13 SAYFA 13
complete tamamlamak
always her zaman, daima
think düşünmek
never asla
share paylaşmak
feel hissetmek
nervous gergin
talk konuşmak
in front of … … önünde
smile gülümsemek
look görünmek, bakmak
happy mutlu
work hard sıkı çalışmak
gym spor salonu
junk food abur cubur
visit ziyaret etmek
buy satın almak
present / gift hediye
reach ulaşmak
shelf (shelves) raf (raflar)
change mind fikir değiştirmek,
karar değiştirmek
try denemek,
yapmak çalışmak,
çabalamak
keep fit formunu korumak
thin zayıf
describe tanımlamak
sentence cümle
PAGE 14 SAYFA 14
live yaşamak
new yeni
job meslek
because çünkü
people insanlar
really gerçekten
nice hoş, iyi
helpful yardımsever
blonde sarı, sarışın
hair saç
big büyük
eye göz
tall uzun
medium weight orta kilolu
creative yaratıcı
hardworking çalışkan
person kişi, şahıs
vet veteriner
study çalışmak (ders)
a lot çok
spend harcamak
time zaman
alone yalnız
watch izlemek
movie film
listen to music müzik dinlemek
free time boş zaman
everyone herkes
wear giymek
glasses gözlük
cheerful neşeli
tell anlatmak
funny eğlenceli
story hikaye
make jokes şaka yapmak
activity etkinlik
ride a bike bisiklet sürmek
at weekends haftasonları
enjoy hoşlanmak
surf on the Net İnternette gezinmek
PAGE 15 SAYFA 15
hobbies hobiler
true doğru
false yanlış
want istemek
look like …gibi görünmek,
benzemek
talkative konuşkan
friend arkadaş
PAGE 16 SAYFA 16
classmate sınıf arkadaşı
at least en az
each her bir
beautiful güzel
PAGE 17 SAYFA 17
choose seçmek
picture resim
headscarf başörtüsü
smart akıllı
guess tahmin etmek
ask sormak
PAGE 18 SAYFA 18
feel hissetmek
close yakın
relationship ilişki, bağ
get on well with … … ile iyi geçinmek
each other birbiri
quickly çabucak, hızlı şekilde
good-looking iyi görünümlü
boy erkek çocuk
twins ikizler
different farklı
the same aynı
thoughtful düşünceli
friendly arkadaş canlısı
stubborn inatçı
PAGE 19 SAYFA 19
punctual dakik
forget unutmak
late geç, gecikmiş
similar benzer
in common ortak
for example örneğin
often sık sık
cycling bisiklet sürme
together birlikte
difficult zor
easy kolay
PAGE 20 SAYFA 20
compare karşılaştırmak, kıyaslamak
outgoing dışadönük, girişken
stick yapıştırmak
PAGE 21 SAYFA 21
find bulmak
hidden gizli, saklı
attractive alımlı, cazibeli
cute sevimli, şirin
easygoing uyumlu, rahat
handsome yakışıklı
honest dürüst, doğru
PAGE 22 SAYFA 22
follow takip etmek
step aşama, basamak
prepare hazırlamak
present sunmak
famous meşhur
physical appearance dış görünüş
cardboard karton
reflect yansıtmak, göstermek
understand anlamak
speech konuşma
talk about hakkında konuşmak
text metin
comparison karşılaştırma, mukayese
PAGE 132 SAYFA 132
straight düz
fat şişman
bald kel
old yaşlı
thin ince
hazel ela
curly kıvırcık
brown kahverengi
young genç
middle aged orta yaş
age yaş
build vücut yapısı
eyes gözler
hair saç
honest dürüst
never asla
tell lies yalan söylemek
tell the truth doğruyu söylemek
make friends easily kolayca arkadaş edinmek
forgetful unutkan
forget unutmak
easily kolayca
make joke şaka yapmak
help people insanlara yardımcı olmak
thoughtful düşünceli
PAGE 133 SAYFA 133
punctual dakik
aunt hala, teyze
flu nezle
attractive alımlı, güzel
fine hoş, iyi
well iyi
handsome yakışıklı
dark koyu renk, kara
of course elbette
nice hoş, güzel
friendly arkadaş canlısı
play chess satranç oynamak
first day ilk gün
new yeni
friend arkadaş
girl kız
slim zayıf, ince
cute sevimli, güzel
late geç
class sınıf, ders
funny komik
good iyi
better daha iyi

 

 

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: