7. SINIF 1. ÜNİTE KONU ANLATIMI


DESCRIBING CHARACTERS/PEOPLE

Bu ünitede insanların karakterleri ve dış görünüşleriyle ilgili soru sorma ve cevaplama kazanımı hedeflenmektedir.

DESCRIBING CHARACTERS/PERSONALITY   (Karakter/kişilik tarif etme)

İngilizcede insanların kişiliği veya karakterini sormak için What is he/she like? (O nasıl birisi?) soru kalıbı kullanılır. Bu soruya cevap verilirken bahsedilen kişinin karakteri veya kişiliğiyle ilgili sıfatlar kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

What is Hakan like?     (Hakan nasıl birisi?)
He’s honest and thoughtful. 
(O, dürüst ve düşünceli.)

What is Aybüke like?    (Aybüke nasıl birisi?)
She’s punctual and hardworking.    
(O, dakik ve çalışkan.)

Karakter ve kişilikle ilgili ders kitaplarında geçen bazı sıfatlar:

polite (kibar)
serious
(ciddi)
smart (akıllı)
brave
(cesur)
hardworking
(çalışkan)
talkative
(konuşkan)
lazy
(tembel)
impatient
(sabırsız)
shy
(çekingen)
honest
(dürüst)
boring
(sıkıcı)
helpful
(yardımsever)
patient
(sabırlı)
generous
(cömert)
cheerful
(neşeli)
forgetful
(unutkan)
selfish
(bencil)
ambitious
(hırslı)
thoughtful
(düşünceli)
punctual
(dakik)
stubborn
(inatçı)
easygoing
(rahat)
responsible
(sorumluluk sahibi)
outgoing
(dışa dönük)

DESCRIBING PHYSICAL APPEARANCE   (Dış görünüş tarif etme)

İngilizcede kişilerin dış görünüşü, fiziksel özellikleri hakkında bilgi almak için
What does he/she look like? (O nasıl görünüyor? / Onun görünümü nasıl?) soru kalıbını kullanırız. Bu soruya cevap verirken, dış görünüşle ilgili sıfatlar kullanılır.

What does Tom look like?     (Tom’un görünümü nasıl?)
He’s tall and handsome.         
(O, uzun ve yakışıklı.)

What does Sue look like?       (Sue’nun görünümü nasıl?)
She’s a tall girl with blond hair and blue eyes. (O, mavi gözlü, sarı saçlı uzun bir kız.)

Fiziksel özellikleri ifade eden bazı sıfatlar:

young (genç)
middle-aged
(orta yaşlı)
ugly
(çirkin)
tall
(uzun)
short
(kısa)
beautiful
(güzel)
overweight
(aşırı kilolu)
fat
(şişman)
old
(yaşlı)
thin
(zayıf)
slim
(ince)
attractive
(havalı, cazibeli)
plump
(tombul, balık etli)
handsome
(yakışıklı)
well-built
(yapılı, kaslı)

MAKING SIMPLE COMPARISONS

İngilizcede insanları veya nesneleri birbiriyle karşılaştırmaya “comparison” denir.

Örnekler:

Peter is taller than Frederick.  (Peter, Frederick’ten daha uzundur.)
Jack is more hardworking than Joe.     
(Jack, Joe’dan daha çalışkandır.)

Karşılaştırma yapmak için sıfatın sonuna “-er” eki veya sıfatın önüne “more” getirilir.
Bunun bazı kuralları vardır:

❶ Bir heceli sıfatların sonuna her zaman –er takısı getirilerek “comparative” yapılır.
Örnek:       short >> shorter  (kısa >> daha kısa )
tall >> taller   (uzun >> daha uzun)
young >> younger  (genç >> daha genç)

“Sessiz + sesli + sessiz” harf ile biten sıfatlarda sondaki sessiz harf çift yazılarak –er takısı getirilir. Örnekleri inceleyiniz:
slim >> slimmer  (ince >> daha ince)
thin >> thinner  (zayıf >> daha zayıf)
big >> bigger (büyük >> daha büyük)

❷ İki heceli sıfatların sonuna genellikle –er takısı getirilir (istisnalar vardır):

Örnek:
polite >> politer (kibar >> daha kibar)
clever >> cleverer (zeki >> daha zeki)
happy >> happier  (mutlu >> daha mutlu)   

Fakat “-er” takısı her zaman geçerli değildir. Bazı iki heceli sıfatlar önüne “more” getirilerek “comparative” yapılır. Sonu –ful,  –less,  –ing, –ed, –ous ekleriyle biten iki heceli sıfatlar “more” getirilerek “comparative” yapılır. Örnekleri inceleyiniz:

careful >> more careful
thoughtful >> more thoughtful
boring >> more boring
peaceful >> more peaceful
famous >> more famous
careless >> more careless
nervous >> more nervous
worried >> more worried

Sonu “sessiz harf + –y” ile biten iki heceli sıfatlarda –y eki düşer ve yerine –ier eki getirilir:

funny >> funnier
busy >> busier
lazy >> lazier

Bazı iki heceli sıfatlar “-er” veya “more” getirilerek “comparative” yapılabilmektedir. Yani ikisinden biri tercih edilebilir.

clever >> cleverer / more clever
polite  >> politer / more polite
quiet  >> quieter / more quiet                      

Üç ve daha fazla heceli sıfatlar önüne “more” getirilerek “comparative” yapılır:

Örnek:
forgetful >> more forgetful
attractive >> more attractive

❹ Bazı sıfatların comparative hali “düzensiz”dir. Yani sıfatın comparative hali tamamen değişir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

good >> better           bad >> worse
far >> farther/further           little >> less

❺ İki kişi veya nesneyi karşılaştırırken cümlede comparative sıfattan sonra “than” kullanılır:

Peter is more outgoing than Frederick.  (Peter, Frederick’ten daha dışadönük.)                        Joe is more popular than Jack.   (Joe, Jack’ten daha popüler.)

GIVING EXPLANATIONS/REASONS

             İngilizcede açıklama yapma veya sebep/gerekçe bildirme durumunda bazı bağlaçları kullanırız.

BECAUSE  (ÇÜNKÜ)

Because, sebep bildirmek için kullanılır ve sebep bildiren cümlenin başında kullanılır.

Peter is more outgoing than Frederick because he likes meeting his friends.
(Peter, Frederick’ten daha dışadönük çünkü o arkadaşlarıyla görüşmeyi sever.)

Joe is more popular than Jack because he is thoughtful and friendly.
(Joe, Jack’ten daha popüler çünkü o düşünceli ve arkadaş canlısıdır.)

BUT (FAKAT / AMA)

Bir cümlede belirtilen ifadenin ardından zıt bir fikir veya durum belirtilecekse, “but”
(ama, fakat) bağlacı kullanılır.

Peter likes meeting his friends, but Frederick doesn’t.
(Peter, arkadaşlarıyla görüşmeyi sever, ama Frederick sevmez.)

They are twins, but they have different appearances and personalities.
(Onlar ikizler, ama farklı görünüşleri ve kişilikleri var.)

MAKING SIMPLE INQUIRIES

Ders kitaplarında bu ünite kapsamında geçen başlıca soru cümleleri şunlardır:

Can I ask you something? Size bir şey sorabilir miyim?
Do they get on well with each other? Birbirleriyle iyi geçinirler mi?
Do you have many friends? Çok arkadaşın var mı?
Do you want to meet her? Onunla tanışmak ister misin?
Does she have black hair? Saçı siyah mı?
Have you got a sister/brother? Kız/erkek kardeşin var mı?
How do you know that? Bunu nasıl biliyorsun?
How is it going? Nasıl gidiyor?
How is she? O nasıl? (hal/durum olarak)
How old is she? O kaç yaşında?
Is it a boy or a girl? Erkek mi kız mı?
Is she shorter than you? Senden kısa mı?
Sorry, can you repeat, please? Pardon, tekrar eder misin lütfen?
Sure, what is it? Tabi ki, ne o?
What do they like doing together? Birlikte ne yapmayı severler?
What do they look like? Onların görünüşleri nasıl?
What do you know about …….? …………………hakkında ne bilirsin?
What do you like? Ne seversin?
What do you look like? (Görünüm olarak) nasıl birisin?
What does Frederick look like? Frederick’in dış görünüşü nasıl?
What does she like doing? O ne yapmayı sever?
What does she look like? Onun dış görünüşü nasıl?
What does your best friend look like? En iyi arkadaşının dış görünüşü nasıl?
What is he like? O nasıl birisi? (kişilik olarak)
What is the relationship between them? Onlar arasındaki bağ nedir?
What is your teacher like? (Kişilik olarak) öğretmenin nasıl biri?
What’s her name? Onun adı ne?
What’s Peter like? Peter nasıl biri? (karakter olarak)
What’s she like? O nasıl biri? (karakter olarak)
Where are they from? Onlar nereli?
Where do they live? Onlar nerede yaşar?
Which adjectives can you use to describe yourself? Kendini tarif etmek için hangi sıfatları kullanabilirsin?
Which one? Hangisi?
Who do you feel close to in your family? Ailende kendini kime yakın hissedersin?
Who do you mean, ……………? Kimi demek istiyorsun, …………… olan mı?
Who is more attractive? Kim daha havalı?
Who is she? O kim?
Who is shorter? Kim daha kısa?
Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim?
Who’s that girl over there? Oradaki kız kim?
Who’s that over there? Oradaki kim?
Whose brother has got short, dark hair? Kimin erkek kardeşinin kısa siyah saçları var?
Whose brother/sister is more hardworking than him/her? Kimin erkek veya kız kardeşi ondan daha çalışkan?
Whose father has got a beard and moustache? Kimin babasının sakalı ve bıyığı var?
Whose father is shorter than him/her? Kimin babası ondan daha kısa?
Whose mother has got wavy hair? Kimin annesinin dalgalı saçları var?
Why do you say that? Neden böyle söylüyorsun?
Why do you think …………….? Sence niçin ………….?
Why do you think Frederick is a good chess player? Sence niçin Frederick iyi bir satranç oyuncusudur?
Why is he so popular at school? O okulda niçin bu kadar popüler?
Why is he/she your best friend? Niçin en iyi arkadaşın o?

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: