8. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – MEB


8. sınıf İngilizce dersi MEB yayınları ders kitabı 1. ünite (friendship) kelime listesi ders kitabındaki sayfa sırasına göre Türkçe anlamlarıyla sıralanmıştır.

UNIT 1 (FRIENDSHIP)
PAGE 11 SAYFA 11
friendship arkadaşlık
look for aramak
friend arkadaş
faultless hatasız
friendless arkadaşsız
PAGE 12 SAYFA 12
lesson ders
share paylaşmak
classmate sınıf arkadaşı
meet with friends arkadaşlarla görüşmek
have a picnic piknik yapmak
play sports spor yapmak
skating paten yapma, kayma
cycling bisiklet sürme
have a party party yapmak
circle yuvarlak içine almak
correct doğru
phrase ifade, sözcük öbeği
Really? Gerçekten mi?
busy meşgul, yoğun
not at all asla, hiç değil
awesome harika, müthiş
shopping mall alışveriş merkezi
suppose varsaymak, farzetmek, sanmak
invite davet etmek
accept kabul etmek
refuse reddetmek
give explanations açıklamalarda bulunmak
reason sebep, neden
idea fikir
fun eğlenceli
sorry üzgün
finish bitirmek
project proje
PAGE 13 SAYFA 13
match eşleştirmek
word kelime
explanation açıklama
back up desteklemek
support desteklemek
buddy arkadaş
best friend en iyi arkadaş
close friend yakın arkadaş
true friend gerçek arkadaş
count on güvenmek
trust güvenmek
get on well with someone biriyle iyi geçinmek
each other bir biri
laid-back rahat
relaxed rahat
life hayat
some bazı
come into girmek
stay kalmak
forever sonsuza kadar
argue tartışmak
great harika, müthiş, çok iyi
need ihtiyacı olmak
call on aramak, çağırmak
honest dürüst
boy erkek çocuğu
because çünkü
tell lies yalan söylemek
keep secrets sır tutmak
girl kız çocuğu, kız
mind aldırmak, önemsemek
never asla
others başkaları
attract cezbetmek, çekmek
teenager ergen
attention dikkat
cool çok iyi, sakin, havalı
the same aynı
interests ilgi alanları
spend time zaman harcamak
together birlikte
truth doğru
calm sakin
often sık sık
however fakat, ama
PAGE 14 SAYFA 14
come over uğramak, ziyaret etmek
fruit juice meyve suyu
tomorrow yarın
how about …? … ‘ya ne dersin?
apologize özür dilemek
sure kesinlikle, elbette
text mesaj atmak (cepten)
full tok
stuffed tok, dolu
feel ill hasta hissetmek
according to … …’ye göre
instruction talimat
invite davet etmek
activity etkinlik
offer teklif
invitation davetiye
theatre tiyatro, sinema salonu
PAGE 15 SAYFA 15
comedy komedi
animatin animasyon
drama dram
thriller gerilim
science-fiction bilim kurgu
western kovboy filmi
romance aşk filmi
action aksiyon filmi
inviter davetçi, davet sahibi
excuse özür, mazeret, bahane
movie film
sci-fi bilim kurgu
romantic romantik
funny komik, gülünç
PAGE 16 SAYFA 16
event olay, durum
exhibition sergi
concert konser
book fair kitap fuarı
play oyun
bring with … berbarinde getirmek
organize organize etmek, düzenlemek
bowling bovling oyunu
tournament turnuva
alley salon
join katılmak
bring getirmek
gloves eldivenler
Hope … Umarım ki …
sender gönderici, gönderen
receiver alıcı
date tarih
place yer
letter mektup
attend gitmek , katılmak
cheers teşekkürler, hoşça kal
(mektup sonunda)
PAGE 17 SAYFA 17
hometown memleket
birthday doğum günü
singer şarkıcı
team takım, ekip
forget unutmak
better daha iyi
money para
result sonuç
request rica
what type of …? ne tür …?
PAGE 18 SAYFA 18
assignment görev, ödev
visual görsel
dictionary sözlük
prepare hazırlamak
include dahil etmek
self-assessment özdeğerlendirme
understand anlamak
conversation konuşma
PAGE 19 SAYFA 19
exam sınav
interested in … … ‘e ilgili olmak
solve çözmek
find bulmak
blank boşluk
dialogue diyalog
true doğru, gerçek
miss a chance fırsat kaçırmak
PAGE 20 SAYFA 20
additional ek, ilave
art sanat, resim
chit-chat sohbet etmek
full tok, dolu
mate arkadaş
secret sır
fashionable modaya uygun
enemy düşman
space mekan, uzay, boşluk
inolve içermek, kapsamak
hidden gizli, saklı
knowledge bilgi
discuss tartışmak
topic konu
encouragement cesaret
someone birisi
informal resmi olmayan
daily günlük
matter mesele
manner davranış
character karakter
paint boyamak
draw çizmek
sculpture heykel
hungry
explain açıklamak
PAGE 21 SAYFA 21
concert hall konser salonu
All right! Tamam!
response cevap
buy satın almak
pick up almak (bir yere gidip birini)
eat out dışarıda yemek (restoranda)
ticket bilet
tonight bu gece
weekend haftasonu
PAGE 22 SAYFA 22
put koymak, yerleştirmek
order sıra, düzen
have barbecue mangal yapmak
next week gelecek hafta

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: