8. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – UPSWING


8. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – UPSWING

  1. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ

    Bu yazıyı PDF olarak indirmek ve yazdırmak için “Download” butonuna tıklayınız.


    Ders Kitabı: Upswing’e göre hazırlanmıştır.

PAGE 22 SAYFA 22
listen to music müzik dinlemek
go to school okula gitmek
get up (yataktan) kalkmak
read a newspaper gazete okumak
wash my face and hands elimi yüzümü yıkamak
follow after-school activities okul sonrası etkinlikleri takip etmek
get dressed giyinmek
take classes at school okulda derslere girmek
spend time with my family ailemle zaman geçirmek
chat with my friends online internette arkadaşlarım ile sohbet etmek
arrive home from school okuldan eve varmak
have dinner akşam yemeği yemek
surf the net internette gezinmek
watch TV programs TV programları izlemek
have lunch öğle yemeği yemek
have breakfast kahvaltı yapmak
go to bed yatmak
do my homework ödevimi yapmak
early erken
late geç
every day her gün
every week her hafta
at 7.30 7.30’da
in the morning sabahleyin
in the afternoon öğle sonrasında
in the evening akşamleyin
at night geceleyin
on Mondays Pazartesi günlerinde
on weekdays Hafta içi günlerde
on/at weekends Hafta sonu günlerde
after … …dan/den sonra
before … … dan/den önce
until … …e/a kadar
from … to … …dan/den … a/e kadar
enormous muazzam, devasa
lessons dersler
finish bitmek, bitirmek
attend gitmek, katılmak
movie film
PAGE 23 SAYFA 23
everybody herkes
“call me Jess” “bana Jess de”
skate to school okula patenle gitmek
can’t stand tahammül edememek
She’s very good at … O … da çok iyidir
school subjects okul dersleri
join katılmak
a lot çok
unbearable tahammül edilemez, katlanılmaz
team takım
training antrenman, eğitim
difficult zor
checklist kontrol listesi
what else başka ne
improve geliştirmek
pay attention dikkat etmek
grammar rule dilbilgisi kuralı
spelling yazım
punctuation noktalama
time expressions zaman ifadeleri
correctly doğru bir şekilde
different farklı
example örnek
PAGE 24 SAYFA 24
playing tennis tenis oynamak
skydiving serbest paraşüt, gökyüzü dalışı
playing soccer futbol oynama
swimming yüzme
doing karate karate yapma
riding a bike bisiklet sürme
healthy sağlıklı
popular popüler, yaygın, gözde
exciting heyecan verici
just for fun sadece eğlence için
so boring çok sıkıcı
snowboarding kar kayağı
expensive pahalı
PAGE 25 SAYFA 25
opinion fikir
try denemek
always daima, her zaman
usually çoğunlukla, genellikle
often sıklıkla
sometimes bazen
rarely nadiren
never asla, hiç
You look really fit Sen gerçekten fit/formda görünüyorsun
exercise egzersiz, spor
By the way Bu arada, yeri gelmişken
pool havuz
How often Ne sıklıkla / Ne sıklıkta
once or twice a week haftada bir ya da iki kez
three times a month ayda üç kez
but fakat, ama
play computer games bilgisayar oyunları oynamak
too lazy çok tembel
the rest of … …. in geri kalanı
conversation sohbet
basketball match batketbol maçı
study ders çalışmak
get high grades yüksek notlar almak
movie theater sinema
PAGE 26 SAYFA 26
free time boş zaman
detail detay, ayrıntı
in turn sırasıyla, sırayla
interesting ones ilginç olanlar
who .. with kimle
at a gym bir spor salonunda
PAGE 27 SAYFA 27
number numara, numaralandırmak
types of music müzik türleri
order sıra, sıralamak
trendy son moda
ridiculous gülünç, saçma
information given in the box kutu içinde verilen bilgi
prefer tercih etmek
concert konser
new channels yeni kanallar
I’m interested in … … ile ilgiliyim
play the guitar gitar çalmak
PAGE 28 SAYFA 28
I don’t think so Hiç sanmam
singer şarkıcı
I don’t know much about him Onun hakkında çok bir şey bilmiyorum.
voice ses
rhythm ritim
song şarkıcı
later daha sonra
dad baba
practice pratik yapmak, çalışmak
comedian komedyen
PAGE 29 SAYFA 29
What a wonderful world ne harika bir dünya
sacred kutsal, mukaddes
rainbow gökkuşağı
tree ağaç
rose gül
bloom çiçek açmak
I think to myself kendi kendime düşünürüm
skies gökler
clouds bulutlar
bright aydınlık, parlak
blessed kutsal, mukaddes
dark karanlık
colors renkler
pretty güzel
face yüz
going by geçip giden
shaking hands tokalaşan, el sıkışan
saying söyleyen
hear duymak
cry ağlamak
grow büyümek
learn öğrenmek
much more çok daha fazla
ever daima, şimdiye dek
PAGE 30 SAYFA 30
from other countries diğer ülkelerden
contact irtibat kurmak
title başlık
guess tahmin, tahmin etmek
beyond the borders sınırların ötesinde
being a teenager genç olmak
wake me up beni uyandırmak
brush my teeth dişimi fırçalamak
take a bath duş almak
huge büyük, kocaman
cell phone cep telefonu
get to school okula varmak
greet selamlaşmak
have a chat sohbet etmek
school club activities okul kulüp etkinlikleri
movie club film kulübü
excellent mükemmel
come back home eve geri gelmek
traditional geleneksel
meal yemek
countryside kırsal kesim
typical tipik
drive me to school beni okula arabayla götürmek
“pick me up” “beni (arabayla) al“
feed beslemek
help my mother prepare annemin hazırlamasına yardım etmek
PAGE 31 SAYFA 31
highlighted vurgulanmış
ordinary sıradan
usual olağan
to make something ready bir şeyi hazırlamak
make people laugh insanları güldürmek
land arazi
PAGE 32 SAYFA 32
go camping kamp yapmaya gitmek
being in nature doğada olmak
trekking doğa yürüyüşü
campfire kamp ateşi
enjoy … … keyfini sürmek /sevmek
enough yeterince
sensitive hassas, duyarlı
taking selfies özçekim yapma
respectful saygılı
elderly relatives yaşça büyük akrabalar
local area yerel alan
realistic gerçekçi
applications uygulamalar
following the rules kurallara uymak
behaving fairly adil davranmak
history tarih
saving money para biriktirmek
keeping up with ayak uydurmak, yakından takip etmek
latest fashion son moda
protecting korumak
cultural heritage kültürel miras
video blogger video blog yazarı
comment yorum
trending topics çok konuşulan konular
PAGE 33 SAYFA 33
presentation sunum
interest me ilgimi çekmek
parents anne-baba
I’m skilled at … …’da yetenekliyim
most of … …’nın çoğu
I’m afraid of … …’dan korkarım
smartphone akıllı telefon
I’m worried about … … hakkında endişeliyim
as a teenager bir genç olarak
pay more attention daha fazla dikkat etmek
PAGE 34 SAYFA 34
album cover albüm kapağı
express ifade etmek
PAGE 119 SAYFA 119
given in the parenthesis parantez içinde verilen
preposition edat, ilgeç
PAGE 120 SAYFA 120
language dil
all over the world dünyanın her yerinde, tüm dünyada
romantic romantik
pretty good oldukça iyi
what’s up ne haber / naber
of course tabii ki
PAGE 121 SAYFA 121
prestigious saygın, tanınmış, prestijli
opportunity imkan
calligraphy kaligrafi, güzel yazı
in a hurry koşturmaca içinde,
telaş içinde
PAGE 122 SAYFA 122
unscramble düzeltmek
downtown şehir merkezi(nde), çarşı(da)
on foot yaya olarak, yürüyerek
pay ödemek
about yaklaşık, hakkında
vacation tatil
PAGE 123 SAYFA 123
high school lise
college kolej
across the USA ABD çapında
survey anket
certain issue belli konu
behavior davranış
store mağaza
top five items ilk beş madde
buy satın almak
goal hedef
set goals hedefler belirlemek
educational eğitimle ilgili
the most important en önemli
outdoor activities açık hava etkinlikleri
indoor activity kapalı alan etkinliği
news haberler
newspaper gazete
at least en az
per day günlük / gün başına

 

2 Comments on 8. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – UPSWING

  1. eline sağlık hocam güzel bir çalışma.

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: