Past Perfect Tense Konu Anlatımı


Past Perfect Tense Konu Anlatımı
past-perfect-tense
Past perfect tense, geçmişte olan iki olaydan daha önce gerçekleşeni ifade etmek için kullanılan zamandır. 

CÜMLE YAPISI 

Olumlu Cümle: 

Past perfect tense cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil (had) kullanılır. Yardımcı fiilden sonra düzensiz fiillerin 3. hali kullanılır; düzenli fiillere ise -ed takısı getirilir.

She had washed the dishes before she went out. (O, dışarı gitmeden önce bulaşıkları yıkamıştı.)
Açıklama: Geçmişte iki olay gerçekleşiyor. İlk önce bulaşıkları yıkama eylemi, ardından dışarı gitme eylemi gerçekleşiyor. Daha önce gerçekleşen eylem, Past perfect tense ile ifade edilmiştir. Sonraki gerçekleşen olay ise Simple past tense ile ifade edilmiştir.

We had just arrived to New York the night before. (Biz New York’a bir önceki gece varmıştık.)
Açıklama: Geçmişte bir noktadan daha önce gerçekleşen bir olay ifade ediliyor.

Past Perfect Tense’in kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi sayfanın devamında verilecektir.

past-perfect-tense-olumlu

Olumsuz Cümle: 

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden (had) sonra not eki getirilir veya hadn’t kullanılır. Olumsuz cümlede düzensiz fiiller yine 3. haliyle kullanılır; düzenli fiiller ise -ed takısı getirilerek kullanılır.

He was being accused of theft, but he had not done it. (O, hırsızlıkla suçlanıyordu ama o yapmamıştı.)
The official had not given any further details until that day. (O güne kadar, resmi görevli fazla ayrıntı vermemişti.)

 past-perfect-tense-olumsuz

Soru Cümlesi: 

Soru cümlelerinde had özneden önce getirilir. Fiiller yine -ed takısı alır veya 3. hali ile kullanılır.

Soru eki (mi); 
Had you visited your grandmother before you came back? (Geri gelmeden önce babaanneni ziyaret etmiş miydin?)
Yes, I had. / No, I hadn’t.

Soru zarfı, zamiri veya sıfatı;
Who had done the work when you were absent? (Sen yokken işi kim yapmıştı?)
Where had you stayed until that day? (O güne kadar nerede kalmıştın?) 

 past-perfect-tense-soru

KULLANIM

1. Past perfect tense, geçmişte gerçekleşen iki veya daha fazla eylemden önce yapılanı ifade etmek için kullanılır. Geçmişte gerçekleşen iki olay düşünün; daha önce gerçekleşen olay past perfect ile ifade edilir.

He had washed the car before he mowed grass. (O, çimleri biçmeden önce arabayı yıkamıştı.)
Açıklama: Geçmişte iki olay gerçekleşiyor. İlk gerçekleşen eylem arabayı yıkamak, daha sonraki eylem ise çimleri biçmek. Bu cümlede, söz konusu kişinin çimleri biçmeden önce arabayı yıkadığı belirtiliyor.

2. Past perfect tense, geçmişle ilgili konuşurken already, just, never, until that day gibi zarflarla kullanılabilir.

I had already signed up for the trip before I injured my leg. (Bacağımı incitmeden önce gezi için çoktan kaydımı yaptırmıştım.)

I had just arrived in Australia and I had no idea who she was. (Avustralya’ya yeni varmıştım ve onun kim olduğu hakkında bir fikrim yoktu.)

3. Past perfect tense ile geçmişte başlayıp yine geçmişte biten eylemler anlatılır. , since ve for gibi zarflar kullanılabilir. Since ve for eylemin ne kadar sürdüğünü vurgulamak için kullanılabilir.

had lived in Malatya for five years before I came to Tokat. (Tokat’a gelmeden önce Malatya’da beş yıl yaşamıştım.)
Açıklama: Bu cümlede geçmişte gerçekleşen iki eylemden bahsedilmektedir. Beş yıl boyunca Malatya’da yaşamıştır. Sonda da Tokat’a gelmiştir. Daha önce gerçekleşen eylem past perfect tense ile vurgulanmış ve eylemin ne kadar sürdüğü yine for five years ile vurgulanmıştır.  

4. Past perfect tense, after, before, when, as soon as ve until gibi zaman cümlecikleriyle birlikte kullanılabilir. Hangi eylem daha önce gerçekleştiyse past perfect ile ifade edilebilir.

AFTER: After, bulunduğu yan cümleciğe “-den sonra” anlamı verir. After ile kurulan cümlelerde, temel tümce past tense olur; ancak after tümcesinde past tense veya past perfect tense kullanılabilir.

After(Past Simple/Past Perfect), …Past Simple

İlk eylem: First, I did homework. = Önce ödev yaptım.
Sonraki eylem: Then, I watched TV. = Sonra televizyon izledim.

After I had done homework, I watched TV. (Ödev yaptıktan sonra TV izledim.)
Açıklama: Daha önce yapılan eylem (ödev yapmak) past perfect ile ifade edilmiştir. İkinci eylem (televizyon izlemek) ise daha sonra gerçekleşmesi nedeniyle past tense ile ifade edilmiştir.

BEFORE: Before, bulunduğu yan cümleciğe “-den önce” anlamı verir. Before ile kurulan cümlelerde, temel tümce past tense veya past perfect tense olur; ancak before tümcesinde eylem daha önce gerçekleştiği için past tense kullanılır.

Before(Past Simple), …Past Perfect Tense

İlk eylem: First, I ate dinner. (Önce akşam yemeği yedim.)
Sonraki eylem: Then, I visited my friend. (Sonra arkadaşımı ziyaret ettim.)

Before I visited my friend, I had eaten dinner. (Arkadaşımı ziyaret etmeden önce akşam yemeği yemiştim.)
Açıklama: Daha önce yapılan eylem (akşam yemeği yemek) past perfect ile ifade edilmiştir. Sonraki eylem ise before ve past perfect ile birlikte ifade edilmiştir. 

WHEN: When, bulunduğu cümleye “-dığında” veya “-dığı zaman” anlamı verir. When ile kurulan cümlelerde temel tümce past tense olurken, sonraki eylem (eğer daha eskiyse) past perfect eylemin daha önce gerçekleştiğini vurgulamak amacıyla kullanılabilir.

İlk eylem: First, he left the house. (Önce, o evden ayrıldı.)
Sonraki eylem: Then, I came to the house. (Daha sonra ben eve geldim.)

When I came to the house, he had already left. (Ben eve geldiğimde, o çoktan ayrılmıştı.)
Açıklama: Daha önce yapılan eylem (evden ayrılma), eylemin daha önce gerçekleştiğini vurgulamak amacıyla past perfect ile ifade edilmiştir. Sonraki eylem (eve gelme), when cümleciğinde past tense ile belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili anahtar kelimeler: Past perfect tense konu anlatımı, when, after, before cümleciklerinin past perfect ile kullanımı ve açıklamalı örnek cümleler…

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: